Випробувальний термін при прийнятті на роботу

За угодою сторін при укладенні трудового договору (контракту) працівникові може бути встановлено випробування з метою перевірки його відповідності роботі, яка йому доручається. Це правило міститься у ст. 26 Кодексу законів про працю України і застосовується тільки щодо осіб, що виходять на роботу. Випробування встановлюється незалежно від кваліфікації і досвіду працівника

Умова про випробування може бути включена в трудовий договір тільки:

 • при укладенні трудового договору
 • у результаті угоди сторін
 • з метою перевірки відповідності працівника роботі

Прийом на роботу з випробувальним терміном буде вважатися законним, якщо умова про випробування:

 • письмово зафіксована у трудовому договорі та продубльована у наказі про прийом на роботу
 • обумовлена в заяві про прийом на роботу і продубльована у наказі про прийом на роботу
 • не міститься у заяві, але включена до наказу про прийом на роботу, з яким працівник ознайомлений під розпис до початку роботи
 • не міститься у заяві, але внесена до наказу про прийом на роботу, з яким працівник ознайомлений під розпис після початку роботи і згоден зі змістом наказу та умовами роботи

(Лист Державного комітету України по водному господарству №ЯГ/10-138 від 22.02.2005 «Про випробувальний строк при прийнятті на роботу»)

Якщо умова про проходження випробування включена до трудового договору, але не зазначена у наказі про прийом на роботу, то трудовий договір вважається укладеним без випробувального терміну. Тобто умови випробування повинні бути обов’язково зазначені як у заяві, так і в наказі (розпорядженні), з яким працівник знайомиться під розпис (додаток). Одностороннє встановлення роботодавцем умови про випробувальний термін вважається грубим порушенням. У трудовій книжці не робиться відмітка про те, що працівник прийнятий на роботу з випробувальним терміном. Строк випробування включається до загального трудового (страхового) стажу

У період випробування працівник користується усіма правами та гарантіями, які мають співробітники з великим стажем в організації. Не буде вважатися порушенням, коли на період випробувального терміну працівнику встановлюється оклад у меншому розмірі, якщо це буде передбачено в штатному розкладі. Після закінчення випробувального терміну до штатного розкладу може бути внесено зміни про збільшення окладу

Якщо в період випробування працівникові зменшується оклад, не виплачуються премії і не оплачують лікарняні листи на тій лише підставі, що він проходить випробування, то це є порушенням законодавства про працю

При працевлаштуванні особа повинна бути письмово ознайомлена зі своїми службовими обов’язками, посадовою інструкцією, правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором та ін. На період випробування розробляється план, з яким новий працівник знайомиться під розпис. План складається у довільній формі, в ньому встановлюють конкретні завдання і терміни їх виконання

Не встановлюється випробування

У ст. 26 Кодексу законів про працю України перераховані категорії працівників, яким не встановлюється випробування:

 • особи, які не досягли вісімнадцяти років
 • молоді робітники після закінчення професійних навчально-виховних закладів
 • молоді спеціалісти після закінчення вищих навчальних закладів
 • особи, звільнені у запас з військової чи альтернативної (невійськової) служби
 • інваліди, направлені на роботу відповідно до рекомендації медико-соціальної експертизи
 • особи, обрані на посаду
 • переможці конкурсного відбору на заміщення вакантної посади
 • особи, які пройшли стажування при прийнятті на роботу з відривом від основної роботи
 • вагітні жінки
 • одинокі матері, які мають дитину віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда
 • особи, з якими укладається строковий трудовий договір строком до 12 місяців
 • особи на тимчасові та сезонні роботи
 • внутрішньо переміщені особи

Випробування не встановлюється також при прийнятті на роботу в іншу місцевість і при переведенні на роботу на інше підприємство, в установу, організацію, а також в інших випадках, якщо це передбачено законодавством

Ст. 27 Кодексу законів про працю України встановлює граничні строки випробування при прийнятті на роботу: один місяць – для робітників; три місяці – для інших категорій працівників

Конкретний термін випробування визначається в зазначених межах за угодою між працівником і роботодавцем. Він може бути меншим максимального терміну. Водночас максимальний строк випробування, передбачений законом, не може бути збільшений роботодавцем навіть за згодою самого працівника

Випробувальний термін, встановлений в місяцях, обчислюється в календарних, а не робочих днях місяця. Отже, місячний термін випробування закінчується відповідного числа наступного місяця. Якщо строк випробування, наприклад, почався 1 серпня 2012 р., то завершитися він повинен 1 вересня 2012 р. У даному прикладі закінчення терміну випробування припадає на неробочий день, тоді останнім днем вважається перший після цього робочий день, тобто 3 вересня 2012 р.

До строку випробування не зараховуються дні, коли працівник фактично не працював, незалежно від причини (обстеження в медустанові; перебування у відпустці, незалежно від виду відпустки; час виконання державних або громадських обов’язків та ін.) У цих випадках випробування може бути продовжено на відповідну кількість днів, протягом яких був відсутній працівник (ст. 27 Кодексу законів про працю України)

Якщо строк випробування закінчився, а працівник продовжує роботу, то він вважається таким, що витримав випробування і розірвання трудового договору в цьому випадку допускається лише на загальних підставах. Видавати наказ (розпорядження) про прийом на роботу після закінчення випробувального терміну не потрібно

У випадку порушення працівником трудової дисципліни він може бути звільнений за п.п. 4 і 7 ст. 40 Кодексу законів про працю України. У цьому випадку не можна розглядати порушення працівником правил внутрішнього трудового розпорядку як невідповідність дорученій роботі. Це не є підставою для звільнення у зв’язку з незадовільними результатами випробування (ч. 2 ст. 28 Кодексу законів про працю України)

Згідно з ч. 2 ст. 28 Кодексу законів про працю України у разі встановлення власником або уповноваженим ним органом невідповідності працівника займаній посаді, на яку його прийнято, або виконуваній роботі він має право протягом строку випробування звільнити такого працівника, письмово попередивши його про це за три дні. Розірвання трудового договору з цих підстав може бути оскаржене працівником в порядку, встановленому для розгляду трудових спорів у питаннях звільнення. Якщо працівник не справляється з дорученою роботою, від нього вимагається письмове пояснення порушень. Для керівника підприємства готуються письмові докази невідповідності особи посаді або виконуваній роботі. Доповідна та службові записки начальника відділу, дільниці, служби, лабораторії є первинними документами, в яких вказуються конкретні факти невиконання працівником своїх трудових обов’язків і причини їх невиконання (наприклад, відсутність необхідних знань, навичок, умінь)

Коли виникне питання про звільнення у зв’язку з незадовільним результатом випробування, то ознайомлення працівника з його трудовими обов’язками при прийомі на роботу, які він не виконав, а також письмові документи (службові та доповідні записки) будуть мати вирішальне значення для встановлення факту невідповідності посаді або роботі, навіть якщо питання буде розглядатися у суді. Ці документи є підставою для видання наказу про розірвання трудового договору у зв’язку з незадовільним результатом випробування

При звільненні працівника в разі виявлення невідповідності роботі за ч. 2 ст. 28 Кодексу законів про працю України (на відміну від звільнення у зв’язку з невідповідністю працівника займаній посаді або виконуваній роботі відповідно до п. 2 ст. 40 Кодексу законів про працю України) роботодавець не зобов’язаний пропонувати такому працівникові іншу роботу й виплачувати вихідну допомогу. Крім того, звільнення за частиною другою статті 28 Кодексу законів про працю України не потребує попередньої згоди виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника).

Головний  державний інспектор праці
Соколовська В.О.
02/12/2016

Ласкаво просимо на Косівщину

Panorams