Положення про комісію з питань захисту прав дитини районної державної адміністрації

1. Комісія з питань захисту прав дитини районної державної адміністрації (далі-комісія) є консультативно-дорадчим органом, що утворюється головою районної державної адміністрації.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України,Сімейним і Цивільними кодексами України, Законами України"Про місцеве самоврядування в Україні","Про охорону дитинства","Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування","Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей","Про освіту","Про соціальні послуги","Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю",Конвенцією ООН про права дитини, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

3. Основним завданням комісії є сприяння забезпеченню реалізації прав дитини на життя, охорону здоров'я, освіту, соціальний захист, сімейне виховання та всебічний розвиток.

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

 1) розглядає та подає пропозиції до індивідуального плану соціального захисту дитини, яка опинилася у складних життєвих обставинах, дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, який складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

 2) розглядає питання, у тому числі спірні, які потребують колегіального вирішення, зокрема:

 реєстрація народження дитини, батьки якої невідомі;

 надання дозволу бабі, діду, іншим родичам дитини забрати її з пологового будинку або іншого закладу охорони здоров'я, якщо цього не зробили батьки дитини;

 позбавлення та поновлення батьківських прав;

 вирішення спорів між батьками щодо визначення або зміни прізвища та імені дитини;

 вирішення спорів між батьками щодо визначення місця проживання дитини;

 участь одного з батьків у вихованні дитини;

 побачення з дитиною матері, батька, які позбавлені батьківських прав;

 визначення форми влаштування дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;

 встановлення і припинення опіки, піклування;

 утримання і виховання дітей у сім'ях опікунів, піклувальників, прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу та виконання покладених на них обов'язків;

 збереження майна, право власності на яке або право користування яким мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

 розгляд звернень дітей щодо неналежного виконання батьками, опікунами, піклувальниками обов'язків з виховання або щодо зловживання ними своїми правами;

 інші питання, пов'язані із захистом прав дітей;

5. Комісія має право:

 одержувати в установленому законодавством порядку необхідну для її діяльності інформацію від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій;

 подавати пропозиції щодо вжиття заходів до посадових осіб у разі недотримання ними законодавства про захист прав дітей, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

 утворювати робочі групи, залучати до них представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій (за згодою) для підготовки пропозицій з питань, які розглядає комісія;

 залучати до розв'язання актуальних проблем дітей благодійні, громадські організації, суб'єкти підприємницької діяльності (за згодою).

 6. Комісію очолює голова районної державної адміністрації.Голова комісії може мати заступника.

7. До складу комісії на громадських засадах входять керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації, центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, заступник керівника територіального органу МВС та керівник районного управління юстиції, а також працівник служби у справах дітей, який виконує обов'язки секретаря комісії.

8. Основною організаційною формою діяльності комісії є її засідання, які проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на місяць.

 Засідання комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини загальної кількості її членів.

 До участі у засіданнях комісії можуть запрошуватися представники підприємств, установ, організацій та громадяни, які беруть безпосередню участь у вирішенні долі конкретної дитини, з правом дорадчого голосу.

9. Комісія у межах своєї компетенції приймає рішення, організовує їх виконання.

10. Рішення комісії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

11. Окрема думка члена комісії, який голосував проти прийняття рішення, викладається в письмовій формі і додається до рішення комісії.

12. Голова, його заступник, секретар та члени комісії беруть участь у її роботі на громадських засадах.

13. Організаційне забезпечення діяльності комісії здійснюється службою у справах дітей районної державної адміністрації.

 

Дитина, над якою встановлено опіку або піклування має право:

1) На проживання в сім’ї опікуна або піклувальника, на піклування з його боку;

2) На забезпечення їй умов для всебічного розвитку, освіти, виховання і на повагу до її людської гідності;

3) На збереження права користування житлом, у якому вона проживала до встановлення опіки або піклування;

4) На захист від зловживань з боку опікуна або піклувальника.

 

Права опікуна/ піклувальника

1) Самостійно визначати способи виховання з урахуванням думки дитини і рекомендацій органу опіки та піклування;

2) Вимагати повернення дитини від будь-якої особи, яка тримає її у себе не на підставі закону або рішення суду;

3) Давати згоду на усиновлення підопічного;

4) Самостійно здійснювати витрати, необхідні для задоволення потреб підопічного, за рахунок призначеної державної допомоги, пенсії, аліментів, доходів від майна підопічного;

5) Представляти підопічного в установах, організаціях, закладах.

 

Обов’язки опікуна/піклувальника

1 ) виховувати дитину, піклуватися про її здоров’я, психічний стан, фізичний і духовний розвиток, готувати до самостійного життя, забезпечувати її догляд і лікування;

2) створити належні побутові умови та умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти;

3) вживати заходів до захисту цивільних прав та інтересів підопічного;

4) щороку здійснювати власне повне медичне обстеження та двічі на рік обстеження підопічного;

5) вчасно поновлювати документи на аліменти, пенсії, інші соціальні виплати, а також виплати, що належать підопічному у зв’язку з втратою годувальника

6) щорічно, не пізніше 1 лютого, подавати в службу у справах дітей звіт про сою діяльність за минулий рік щодо захисту прав та інтересів підопічних, збереження їм належного майна та житла і використання державної соціальної допомоги;

На вимогу служби у справах дітей, опікуни, піклувальники зобов’язані подавати звіти в інший визначений термін.

Після припинення опіки та піклування опікуни, піклувальники повинні подати загальні звіти про свою діяльність.

Обов’язки опікунами та піклувальниками виконуються безоплатно.

Контроль за умовами утримання, виховання, навчання дитини, над якою встановлено опіку або піклування, дотримання прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та цільовим використання коштів державної соціальної допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування здійснює служба у справах дітей.

Відповідальність опікуна/ піклувальника

За невиконання опікунами, піклувальниками своїх обов’язків встановлена адміністративна та кримінальна відповідальність

- за злісне невиконання опікунами та піклувальниками обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки, - карається обмеженням волі терміном від двох до п’яти років або позбавленням волі на той самий термін.(ст.166 ККУ)

- за використання опіки чи піклування з корисливою метою на шкоду підопічному (зайняття житлової площі, використання майна тощо) – карається штрафом до п’ятдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян або виправними роботами терміном до двох років. (ст.167 ККУ)

 - за ухиляння батьків, або осіб, що їх заміняють від виконання передбачених законодавством обов’язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання неповнолітніх дітей, тягне за собою попередження неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення,

- тягнуть за собою накладення штрафу від двох до чотирьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Вчинення неповнолітніми віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років правопорушення, відповідальність за яке передбачено цим Кодексом, - тягне за собою накладання штрафу на батьків, або осіб, що їх заміняють, від трьох до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Вчинення неповнолітніми діянь, що містять ознаки злочину, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України, якщо вони не досягли віку, з якого настає кримінальна відповідальність, - тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, щоїх заміняють, у розмірі від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ласкаво просимо на Косівщину

Panorams