Чи можна на пенсію раніше ?

Сьогодні більшість українців може розраховувати на пенсію за віком після досягнення 60 років. Водночас залишаються категорії громадян, які йдуть на пенсію за віком раніше. Це пов’язано з особливим характером та умовами їхньої праці, станом здоров’я тощо.

Роз’яснює Галина Мастюгіна, Пенсійний фонд України

Як призначається пенсія на пільгових умовах жінкам,  краще розглянути на конкрет­ному питанні: «Я народилася 1965 ро­ку. Мій стаж роботи — ЗО років. 6 років 2 місяці 14 днів працювала на заводі телеграфної апаратури маляром, потім гальваніком (про­фесія за Списком №2). У якому віці я вийду на пенсію? Які для цього потрібні документи?»

Жінки, зайняті повний робочий день, зокрема на роботах зі шкідливими і важкими умовами праці за Списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджуваним Кабінетом Міністрів України, і за результатами атестації робочих місць за умови наявності належної кількості пільгового  та загального стажу роботи мають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах.

У разі якщо жінка не набула пов­ного пільгового стажу за Спис­ком № 2 (10 років), але відпрацюва­ла не менше як половину тривалості стажу (5 років), за наявності в неї передбаченого законодавством ста­жу роботи (від 20 років 6 місяців до 25 років — залежно від дати звер­нення за призначенням пенсії) пен­сія на пільгових умовах признача­ється зі зменшенням пенсійного віку, визначеного статтею 26 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне  страхування», на 1  рік  за  кожні  повні  2  роки  роботи  за Списком № 2.

Порядок застосування Списків № 1 і № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників під час обчи­слення стажу роботи, що дає право на пенсію на пільгових умовах, затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 18.11.2005 №383.

Згідно із цим Порядком, під час обчислення стажу, що дає право на пенсію за віком на пільгових умо­вах, застосовують Списки, що були чинні на період роботи особи, затверджені постановами:

      Ради Міністрів СРСР від 22.08.1956 №1173;

      Кабінету Міністрів СРСР від 26.01.1991 №10;

       КМУ від 11.03.1994 №162;

       КМУ від 16.01.2003 №36;

       КМУ від 24.06.2016 №461.

До пільгового стажу зараховуєть­ся весь період роботи на відповід­них посадах або за професіями незалежно від дати внесення цієї посади чи професії в Списки.

Водночас, робота в шкідливих умовах після 21.08.1992 зарахову­ється до пільгового стажу, якщо право на це підтверджено результа­тами атестації робочих місць.

Основним документом, який визначає де, ким і протягом якого часу працювала особа, є трудова книжка.

У разі якщо в трудовій книжці немає відомостей, що підтвер­джують право на пенсію на піль­гових умовах, для підтвердження спеціального трудового стажу приймаються уточнюючі довідки підприємств, установ, організа­цій (далі — підприємства) або їх правонаступників. Коли йдеться про підтвердження роботи в особ­ливо шкідливих і шкідливих умо­вах праці за Списками № 1 і № 2, такі довідки необхідні, оскільки в трудових книжках не зазначено, у яких умовах працювали особи і чи були вони зайняті на певних роботах або на певних виробниц­твах протягом повного робочого дня.

У довідці має бути зазначено:

- періоди роботи, що зараховують­ся до спеціального стажу;

-  професію або посаду;

-  характер виконуваної роботи;

- розділ, підрозділ, пункт, най­менування (або номери) Списків, якими передбачено ці роботи.

Видавати такі довідки мають право тільки підприємства, на яких працювала особа, або їх правона­ступники. Якщо правонаступника немає, то підтвердження періодів роботи, що зараховуються до стажу, який дає право на призначення пенсії на пільгових умовах, здійснюється в порядку, визначеному Пенсійним фондом України за погодженням із Мінпраці та Мінфі­ном (постанова правління від 10.11.2006 № 18-1), відповідними комісіями, які створено при голов­них управліннях Пенсійного фонду України в кожній області та м. Києві.

За шість років роботи за Спис­ком № 2 жінці пенсійний вік змен­шується на три роки. Відповідно до статті 26 Закону, пенсійний вік жін­ки, яка надіслала листа, — 60 років. Отже, право на пенсію за віком на пільгових умовах вона набуде після досягнення 57 років.

Косівське ОУПФУ

gartellin

Sluh

radarr

Біоетика

Ласкаво просимо на Косівщину

Panorams